ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ترامپ: منتظر تماس ایران نشسته‌ایم!

5 1 1 1 1 1

کاردانم ولی بی‌کارم
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کاردانم ولی بی‌کارم

5 1 1 1 1 1

حضور مخفیانه ترامپ در عراق!
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

روایتی از حضور مخفیانه ترامپ در عراق!

1 1 1 1 1

محاکمه نظام لیبرالیستی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

محاکمه نظام لیبرالیستی توسط طبقات فراموش شده

3 1 1 1 1 1

افول هژمونی دلار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کاریکاتور/ افول هژمونی دلار

1 1 1 1 1

ضربت ذوالفقار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ضربت ذوالفقار

1 1 1 1 1

موضع اتحادیه اروپا در قبال برجام
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

موضع اتحادیه اروپا در قبال برجام

1 1 1 1 1